poslovni objekti
 hoteli in zabaviščni centri
 kulturne ustanove, šole, vrtci
 poslovno proizvodni prostori
 industrijski objekti
 stanovanjska gradnja

 večje kotlarne in energetski objekti, infrastruktura
 zazidalni načrti

 GSM oddajniki