PROJEKTIRANJE

izdelava vseh vrst načrtov projektne dokumentacije
(načrte arhitekture, načrte gradbenih konstrukcij, načrte elektro in strojnih instalacij, načrtetelekomunikacij, tehnološke načrte, prometna ureditev, načrte mobilne telefonije in dr. )

izdelava vseh vrst načrtov ostale tehnične dokumentacije
( projekti izvedenih del PID, projekti za vzdrževanje in obratovanje POV, projekti za vpis v uradne evidence PVE)

elaborati, študije in drugo

revizija projektne dokumentacije

INŽENIRING DEJAVNOSTI

strokovni gradbeni nadzor

opravljanje strokovnih nadzorov za gradbena dela, strojne in elektro instalacije ter tehnologijo

SVETOVALNI INŽENIRING

izdelava razpisnih pogojev v skladu z javnim naročilom ter vodenje postopkov

sodelovanje pri izbiri izvajalcev del oz. dobaviteljev opreme ter postopkov za izbiro le teh

priprava pogodb

UPRAVNI POSTOPKI

pridobitev vseh soglasij, pridobitev gradbenih dovoljenj, vodenje in priprava tehničnega pregleda ter pridobitev uporabnega dovoljenja za objekte

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja

pregled in preizkus delovne opreme

meritev in preiskava parametrov delovnega okolja ( osvetljenost, mikroklima, prezračevanje)

izobraževanje in usposabljanje za varno delo

koordinatorji v fazi priprave projektov

koordinatorji v fazi izvajanja

meritev električnih instalacij

izvajanje drugih storitev

VARSTVO PRED POŽAROM

pregledi in preizkusi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (varnostna razsvetljava, naprave za javljanje požara, stabilne naprava za gašenje, črpališča, naprave za detekcijo plina in drugo)

izdelava poročil ter izdajanje potrdil o brezhibnem delovanju vgrajeniH sistemov

izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom

izdelava študij varstva pred požarom, požarnih in evakuacijskih načrtov ter požarnih redov

meritev strelovodnih naprav